Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Antjeontwerpt geleverde producten en diensten.

Antjeontwerpt, gevestigd te Heeswijk-Dinther is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Antjeontwerpt verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Antjeontwerpt van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Antjeontwerpt in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
(bestaande uit straatnaam + huisnummer
+ postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres
Verwerkt Antjeontwerpt ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Antjeontwerpt verwerkt geen bijzondere persoons-gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Antjeontwerpt, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.
Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Antjeontwerpt.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Antjeontwerpt gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Antjeontwerpt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Antjeontwerpt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Antjeontwerpt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek
(openbare gedeelte)

Antjeontwerpt gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich af-melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar antje@antjeontwerpt.nl.

Beveiliging
Antjeontwerpt hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Antjeontwerpt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrecht-matige verwerking. Iedere persoon die bij Antjeontwerpt toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Antjeontwerpt gebruik maakt van de diensten van derden, zal Antjeontwerpt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Antjeontwerpt u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via antje@antjeontwerpt.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via antje@antjeontwerpt.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22 mei 2018.